Usługi na cmenentarzu.

Czy wiesz że:  Cmentarz w sensie prawno-administracyjnym jest wyraźnie wyodrębnionym, oznaczonym, zdeterminowanym terenem, przeznaczonym do grzebania zmarłych, a występujące na nich mogiły są w zwyczajowo przyjętej formie wizualnej. Na kształt i umiejscowienie cmentarza miała zawsze wpływ tradycja religijna, względy sanitarne, położenie geograficzne, skład lokalnej społeczności. Tradycyjnie obowiązek grzebania zmarłych spoczywa na barkach rodziny zmarłego, a jeśli zmarły rodziny nie ma, to na władzach lokalnych (źródło: Wikipedia).
 Wrocław firma sprzątająca groby.
Wysokość opłat na cmentarzu komunalnym jest regulowana  Zarządzenie Nr 2396/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu.
 
Ważne informacje:
 
Pochówek na terenie cmentarzy komunalnych może być dokonany za zgodą Zarządu Cmentarzy  Komunalnych oraz zgodnie z wytycznymi w aspekcie ochrony istniejącej zieleni wysokiej z tym, że w przypadku Cmentarzy Komunalnych Oddział Osobowice i Oddział Grabiszyn również zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków.
 
Dochówek do istniejącego grobu może być dokonany za zgodą dysponenta tego grobu i Zarządu Cmentarzy Komunalnych
Przekształcenie grobu polega na połączeniu (scaleniu) dwóch lub więcej istniejących grobów ziemnych zwykłych jednomiejscowych w jeden grób ziemny wielomiejscowy lub innej zmianie statusu grobu.
Dysponentem grobu jest osoba posiadająca prawo do grobu.
O wyborze typu miejsca grzebalnego (rodzaju grobu) decyduje osoba wnosząca opłatę, z tym, że miejsce grzebalne wskazuje pracownik kierownictwa danego cmentarza.
Sposób zagospodarowania pól grzebalnych dla poszczególnych cmentarzy typem i rodzajem grobów ustala Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych.
Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie cmentarzy komunalnych przez osoby prawne  i fizyczne może odbywać się jedynie za wiedzą i zgodą Zarządu Cmentarzy Komunalnych po uiszczeniu stosownej opłaty określonej niniejszym cennikiem.
 Na cmentarzu Wrocław
W zarządzeniu podane są również stawki opłat za:
- udostępnienie miejsca do pierwszego pochówku,
- przekształcenie grobów ziemnych jednomiejscowych w grób ziemny wielomiejscowy
- zachowanie istniejącego grobu na dalsze lata,
- udostępnienie miejsca grzebalnego przy dochowaniu do istniejącego grobu,
 - rekompensaty za utratę prawa do dysponowania miejscem grzebalnym w związku z wykonaną ekshumacją
- spopielenie, korzystanie z mienia komunalnego, a także udostępnienie domu przedpogrzebowego
 
Wymiary grobów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków, w którym szczegółowo rozpisano między innymi wymiary grobu ziemnego dla pochówku w którym składa się urnę oraz trumnę.
 
Usługi na cmentarzu tel. 504-746-203.
Sprzątanie, pielęgnacja.
Oczyszczenie, uprzątnięcie starych zniczy.
Usunięcie starych kwiatów, chwastów, uporządkowanie i odchwaszczenie grobu.
Omiecenie terenu przy nagrobku, podlanie kwiatów i roślin, a w zimie odśnieżenie.
Umycie pomnika.
Konserwacja i pielęgnacja.
Uprzątnięcie grobu po pogrzebie, uroczystości pogrzebowej.
Pamięć o bliskich, zapalanie znicza, złożenie kwiatów.
Utrzymanie zieleni, podcięcie żywopłotu, przycięcie tui, krzewów, żywopłotu.
Obsypanie grobu grysem biały, grafitowy, czarny.
Oczyszczanie, umycie , pastowanie i polerowanie.
Obsypanie grobu kamyczkami, grysem biały, grafitowy, czarny.
Obsadzenie grobu kwiatami i roślinami.Firmy na cmentarzu we Wrocławiu.
Przycięcie roślin, żywopłotów, tui.
Konserwacja nagrobka z granitu, marmuru, lastryko.
Opieka całoroczna.
 
Montaż
Obudowy na grób tymczasowy wraz z montażem tzw. obramówka, obudowa grobu.
Rama i obrzeża drewniane wraz usługą montażu na cmentarzu.
Skrzynka drewniana przed postawieniem pomnika tradycyjnego.
Pomnik z tworzywa sztucznego, nagrobek z plastiku.
Nagrobki plastikowe z montażem i zabezpieczeniem przed kradzieżą.
Odnowienie liter na pomniku. Renowacja napisów.
Odmalowanie przyblakłych liter na pomniku.
Montaż ławki przy grobie, naprawa, odmalowanie ławek.
 
Naprawa
Uzupełnienie ziemi po zapadnięciu i poprawienie, wyprostowanie i naprawa zapadniętego grobu.
Podniesienie i prostowanie grobu.
Naprawa, podnoszenie pomnika przechylonego, poziomowanie.
Grób zapadnięty, podniesienie.
Pozostałe usługi
Uzyskiwanie informacji o miejsca położenia grobu.
Odszukanie miejsca pochówku.
 
 
Cena usługi do uzgodnienia.
Tel. 504-746-203.
 
Obsługujemy nekropolie. Wrocław Osobowice, Grabiszyn, Pawłowice, Leśnica, Psie Pole, Kiełczowska, cmentarz osobowicki, grabiszyński, Bujwida, Smętna, Bardzka, św. Wawrzyńca, Rodziny, Maurycego, Ducha Świętego, Jerzmanów, Maślice,  Rędzińska, Gałczyńskiego, Ołtaszyn, Gosławicka, Krzelowska, Marszowice, Kiełczów, Skowronia Góra, Klecina, Zabrodzka,  BBrochów, Grabiszynek i inne cmentarze na terenie Wrocławia.


<br>

   

egazetki@o2.pl/a>

Zobacz nasze pozostałe usługi

 

Sprzątanie grobów, porządkowanie, prace przy grobach http://posprzataniegrobow.eu/

Transport utylizacja,  mebli, http://wywozmebliwroclaw.pl/

Usługi świadczy www.ekobroker.pl