Raport do Kobize cennik.

Obsługa firmy w zakresie obowiązków ochrony środowiska.
Raporty KOBiZE.

Założenie konta w imieniu zakładu.
Rejestracja firmy w KOBiZE.
Sporządzenie zgłoszenia instalacji wykonanie rejestracji w bazie.
Sporządzenie raportu końcowego dla firmy.
Pomoc w wypełnianiu raportów, zgłoszenie zakładu.
obsługa bieżąca firmy w KOBiZE.
wypełnienie raportów zaległych i bieżących, obsługa firmy z Kobize.
dokończenie rejestracji i rozpoczętych wniosków.
pytanie do Kobize, problemy , rozwiązanie trudności przy wypełnianiu,
obliczanie w kobize.
Cena wykonania raportu, zgłoszenia na podstawie przygotowanych informacji jest ustalana indywidualnie dla każdego podmiotu.


Opłaty środowiskowe w firmie.

Obliczanie opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska.
Policzenie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, za samochody służbowe, maszyny robocze, paliwa.
Naliczanie opłat za kotły, piece opalane koksem, drewnem, olejem napędowym, gazem.
Przygotowanie wykazu opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
Wykonanie rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska, zestawienie.
Pomoc przy wezwaniu kontroli z urzędu ochrony środowiska.
Cennik usług do uzgodnienia.


Centralny Rejestr, Operatorów, Baza Danych Sprawozdań, F-gazy.

Założenie konta w Centralnym Rejestrze Operatorów.
Założenia karty urządzenia, rejestrowanie i zgłoszenie urządzeń, fgazy.
Zgłoszenie instalacji do CRO, sprawozdanie Baza Danych Sprawozdań.
Pomoc w założenie konta i karty urządzeń, obsługa firmy.
Prowadzenie dokumentacji, obsługa systemu, pomoc.
Jakich urządzeń dotyczy obowiązek zakładania kart w Centralnym Rejestrze Operatora?
Kogo dotyczy obowiązek zarejestrowania urządzeń ?
Do kiedy istnieje obowiązek założenia kart urządzeń w CRO ?
Baza Danych Sprawozdań (BDS) o substancjach zubożających warstwę ozonową (SZWO)
i fluorowanych gazach cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazach cieplarnianych (w BDS określanych łącznie jako FGC


Ochrona środowiska – opinia, ekspertyzy, raporty.

Opiniowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska, wymagań prawnych,
Udział w etapie projektowania z zakresu ochrony środowiska,
Sprawdzanie zgodności dokumentów, projektu budowlanego, projektu wykonawczego z wymogami decyzji środowiskowych,
Pomoc w uzgodnieniu planów zagospodarowania terenu z RDOŚ,
Nadzór nad dokumentacją,
Uzgodnienia z zakresu ochrony środowiska, analizy środowiskowe,
Opinie polityk strategii, konsultacje społecznej
Projekty w ochronie środowiska,
Kontrola dokumentacji na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, budowy.
Obsługujemy również klientów indywidualnych oraz osób prywatnych,
Doradztwo prawne, pomoc prawna, Prawo Ochrony Środowiska, Ustawa o Ochronie Przyrody, Ustawa o Odpadach, Prawo Wodne,
Opracowania, analizy, operaty, szkolenia i doradztwo w zakresie ochrony środowiska.


Pisma, wnioski, sprawy informacje środowiskowe.

Podania z ochrony środowiska.
Prowadzenie w imieniu klienta sprawy z ochrony środowiska w urzędzie,
Reprezentacja klientów indywidualnych i osób prywatnych.
Doradztwo w ochronie środowiska.
Pomoc społecznością lokalnym załatwieniu spraw w urzędach ochrony środowiska. Inwestycja, budowa, drogi blisko domu, zakładu, fabryki , magazynu.


Karta informacyjna przedsięwzięcia.

Przygotowanie dokumentu, karta informacyjna przedsięwzięcia niezbędnego do uzgodnień środowiskowych i prowadzenia procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Karta informacyjna przedsięwzięcia dla instalacji, elektrowni, warsztatu, budowy drogi, zbiornika wodnego, budowy domu, zakładu przemysłowego, magazynu, parkingu, garażu.
Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla realizowanej inwestycji wymagana jest w większości inwestycji przebudowy, modernizacji, remontu.
Cena karty informacyjnej przedsięwzięcia jest ustalana indywidualnie


Analizy środowiskowe, decyzje środowiskowe, raport środowiskowy.

Udział społeczeństwa w prawie międzynarodowym i wspólnotowym.
Udział społeczeństwa wg Kpa i wg POŚ – zagadnienia ogólne.
Procedura udziału społeczeństwa wg POŚ.
Elementy procedury udziału społeczeństwa wg POŚ.
Podmioty uprawnione do uczestnictwa w procedurze udziału społeczeństwa.
Czego dotyczy ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Decyzje i zgłoszenia wymagające OOŚ.
Przedsięwzięcia wymagające oceny.
Rodzaje przedsięwzięć wymagających oceny.
Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko i natura 2000 dokumentacja OOŚ.
Informacje o planowanym przedsięwzięciu.
Raport o oddziaływaniu na środowisko.
Analiza porealizacyjna.


Hałas – przekroczenia hałasu.

Przygotowywanie opinii dotyczących Prawa Ochrony Środowiska, projektów pism.
Analiza dokumentów, sprawdzenie dokumentacji z ochrony środowiska.
Opiniowanie projektów, pism, analiz akustycznych.
Reprezentowanie oraz zastępstwo Klientów przed urzędami, organami administracji rządowej i samorządowej, Wojewódzki Inspektoracie Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, oraz innymi instytucjami
Redagowanie pism, wniosków, do organów ochrony środowiska.
Konsultacje oraz doradztwo, telefoniczne, mailowej, pisemne.
Opiniowanie i analizę złożonych do gminy, powiatu, urzędów, raportów środowiskowych.
Pomoc w merytorycznej interpretacji przepisów z zakresu hałasu, akustyki, ekranów akustycznych, ochrony środowiska.
Skargi na hałas, przekroczenie norm – analiza problemu.
Usługi z ochrony środowiska.
Lokalizacja ekranów akustycznych – opinie, konsultacje..


Odpady, prowadzenie ewidencji odpadów w firmie, sprawozdanie z odpadów.

W zakresie gospodarki odpadami w firmie oferujemy:
Uzyskiwanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
Sporządzanie zbiorczych zestawień danych o wytworzonych odpadach.
Prowadzenie kart przekazania odpadów (KPO), ewidencji wytwarzanych odpadów.
Przygotowanie zbiorczego zestawienia danych dotyczących rodzajów i ilości odpadów.
Pporządzanie sprawozdań z zakresu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Obsługa firmy w zakresie odpadów, sprawozdania roczne. Przygotowanie zestawienia odpadów oraz raport z odpadów.
Baza danych o odpadach. Uwaga nowy obowiązek dla firm, zakładów, podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami
Założenie konta w imieniu zakładu,
Rejestracja firmy bazie danych od odpadach,
Sporządzenie zgłoszenia instalacji wykonanie rejestracji w bazie
Obsługa bieżąca firmy, aktualizacje złożonych już wniosków.
Wypełnienie raportów zaległych i bieżących, obsługa firmy.
Dokończenie rejestracji i rozpoczętych wniosków.
Ewidencja kart przekazania odpadów.
Baza danych o odpadach, środowisku. Pytania, problemy, rozwiązanie trudności przy wypełnianiu.

Cennik usług do uzgodnienia.
tel. 502-032-782
http://ekobroker.pl/


Świętokrzyskie, Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna, Sandomierz, Końskie, Busko-Zdrój, Jędrzejowów, Staszów.

tel. 502-032-782

Usługi świadczy www.EKOBROKER.pl

biuro@ekobroker.pl

Informacje  zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, porady, nie są opinią prawną. Materiały zamieszczone są w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, za braki, nieścisłości, pomyłki w zamieszczonych materiałach.

OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI DLA FIRM

Opłaty środowiskowe http://www.omegaplus.home.pl/oplatysrodowiskowe/
Porady z ochrony środowiska www.omegaplus.home.pl/poradyochronysrodowiska/
Raporty do KOBIZE www.omegaplus.home.pl/kobize/