Rejestracja urządzeń, które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych w CRO,  oraz sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych BDS.
 
Oferujemy obsługę w zakresie  rejestracji i prowadzenia konta obejmującą Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej CRO - oraz w  Bazie Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC)

Założenie konta w Centralnym Rejestrze Operatorów, BDS fgazy.
Założenia karty urządzenia, rejestrowanie i zgłoszenie urządzeń.
Zgłoszenie instalacji do CRO, sprawozdanie BDS,
Pomoc w założenie konta i karty urządzeń, obsługa firmy.
Prowadzenie dokumentacji, obsługa systemu, pomoc.
Jakich urządzeń dotyczy obowiązek zakładania kart w Centralnym Rejestrze Operatora?
Kogo dotyczy obowiązek zarejestrowania urządzeń ?
Do kiedy istnieje obowiązek założenia kart urządzeń.

 

Ile kosztuje rejestracja i zgłoszenie do CRO i BDS?
Cena usługi jest określana indywidualnie dla każdego podmiotu w zależności od ilości urządzeń i rodzajów stosowanych substancji. tel. 502-032-782.

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk.

 

Centralny Rejestr Operatorów.
Przypominamy o obowiązku prowadzenia dokumentacji przez operatorów (osoby fizyczne lub prawne sprawujące faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem poniżej wymienionych urządzeń i systemów lub przedsiębiorstwa obsługujące te urządzenia lub systemy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Dz. U. z 2015 r., poz. 881) dla:
urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych;
systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych;
urządzeń będących rozdzielnicami wysokiego napięcia zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane w ilości co najmniej 3 kg;
urządzeń zawierających rozpuszczalniki na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych w ilości co najmniej 3 kg.
Dokumentacja ta powinna być prowadzona w formie Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej. Obowiązek ten wynika z art. 14 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. 
Karty sporządza się w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, dostępnym na stronie Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego.

 

Kto ma obowiązek rejestracji w CRO , Centralny Rejestr Operatorów ?
Eksploatujący STACJONARNE urządzenia (m.in. chłodnie, klimatyzatory, pompy ciepła, rozdzielnice elektryczne.) lub systemy ochrony p-poż zawierające 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub F-gazów.

 

Jakie urządzenia podlegają rejestracji ?
Karta Urządzenia jest  obowiązkowa dla urządzeń zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub F-gazów. Karty zakładamy osobno dla urządzeń na substancje kontrolowane i  dla F-gazów).
Termin na założenie karty  dla każdego z takich urządzeń wynosi 10 dni od dostarczenia urządzenia lub jego instalacji, natomiast dla urządzeń pracujących już przed wejściem w życie ustawy – 60 dni od daty. chłodnie, zamrażarki, szafy, regały witryny chłodnicze, komory chłodnicze,  klimatyzatory, pompy ciepła, rozdzielnice elektryczne, gaśnice, systemy p/poż. powstania rejestru.

 

Co zawiera Karta urządzenia ?
Nazwę i dane operatora  urządzenia.
Dane osoby wypełniającej i dokonującej wpisów w karcie.
Dane urządzenia, m. in. typ model.
Data sporządzenia oraz data dokonania każdego kolejnego wpisu.
Informacje dotyczące ilości i rodzaju substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego zawartego w urządzeniu w momencie sporządzenia karty.
Informację o  ilości tej substancji albo tego gazu dodanych i odzyskanych.
Ponadto w karcie urządzenia zapisujemy zestawienie wykonanych czynności dotyczących instalacji, konserwacji lub serwisowania, kontroli szczelności i przekazania do końcowego unieszkodliwiania albo końcowego unieszkodliwiania urządzenia. W karcie zapisujemy informację na temat instalowania systemów wykrywania wycieków w tym urządzeniu i odzysku z nich substancji kontrolowanych albo fluorowanych gazów cieplarnianych, a także nazwa i siedziba wykonującego te czynności.  Dane tj:  imię, nazwisko, numer certyfikatu dla personelu wykonującego te czynności oraz data rozpoczęcia i zakończenia ich wykonywania.  Termin na dokonanie w/w wpisów wynosi 5 dni od wykonania czynności.
 
Rejestracji dokonują  podmioty posiadające urządzenia typu:
- chłodnie, zamrażarki, szafy, regały witryny chłodnicze, komory chłodnicze,  klimatyzatory, pompy ciepła, rozdzielnice elektryczne, gaśnice, systemy p/poż.
Obowiązek  może obejmować: Zakłady przetwórstwa mięsnego, chłodnie, huty, kopalnie, rafinerie, zakłady chłodnicze, firmy elektroniczne, producenci szkła, tworzyw sztucznych, producenci plastiku, galerie handlowe, sklepy, apteki, garmażerki, supermarkety, banki, firmy ubezpieczeniowe posiadające serwerownie, hotele, centra konferencyjne, lodowiska, hale sportowe, szpitale, przychodnie, hurtownie artykułów mrożonych.
 
Karta Urządzenia jest  obowiązkowa dla urządzeń zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub F-gazów. Karty zakładamy osobno dla urządzeń na substancje kontrolowane i  dla F-gazów).
Termin na założenie karty  dla każdego z takich urządzeń wynosi 10 dni od dostarczenia urządzenia lub jego instalacji, natomiast dla urządzeń pracujących już przed wejściem w życie ustawy – 60 dni od daty powstania rejestru.
 Karta urządzenia następujące informacje:
Nazwę i dane operatora  urządzenia,
Dane osoby wypełniającej i dokonującej wpisów w karcie,
Dane urządzenia, m. in. typ model
Data sporządzenia oraz data dokonania każdego kolejnego wpisu;
Informacje dotyczące ilości i rodzaju substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego zawartego w urządzeniu w momencie sporządzenia karty.
Informację o  ilości tej substancji albo tego gazu dodanych i odzyskanych.
Ponadto w karcie urządzenia zapisujemy zestawienie wykonanych czynności dotyczących instalacji, konserwacji lub serwisowania, kontroli szczelności i przekazania do końcowego unieszkodliwiania albo końcowego unieszkodliwiania urządzenia. W karcie zapisujemy informację na temat instalowania systemów wykrywania wycieków w tym urządzeniu i odzysku z nich substancji kontrolowanych albo fluorowanych gazów cieplarnianych, a także nazwa i siedziba wykonującego te czynności.  Dane tj:  imię, nazwisko, numer certyfikatu dla personelu wykonującego te czynności oraz data rozpoczęcia i zakończenia ich wykonywania.  Termin na dokonanie w/w wpisów wynosi 5 dni od wykonania czynności.
 

 

Baza Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC)
Przypominamy również o obowiązku przekazywania sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych w terminie do 28 lutego za rok poprzedni, tj. do dnia 28 lutego 2016 r. za rok 2015. Obowiązek wynika z art. 39 ust. 2 i 3 ww. ustawy.
Gdzie składa się sprawozdania?
Sprawozdania wypełnia się w bazie danych, dostępnej na stronie Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego.
 
Kogo dotyczy obowiązek złożenia sprawozdania w BDS ?
Sprawozdania przekazują podmioty:
- przywożące substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oraz wywożące te substancje lub gazy z terytorium RP;
stosujące substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane, w rozumieniu definicji stosowania zawartej w rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do substancji kontrolowanych i nowych substancji oraz w rozporządzeniu (WE) nr 842/2006 w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych, z uwzględnieniem ich stosowania w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także w innych procesach;
- prowadzące odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do substancji kontrolowanych i nowych substancji oraz rozporządzenia (WE) nr 842/2006 w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych;
przywożące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane, oraz dokonujące wywozu takich produktów, urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej lub gaśnic, a także systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych z terytorium RP.
 
Ustawowy (art. 39, art. 40, art. 41) obowiązek składania rocznych sprawozdań obejmuje m.in. podmioty, które stosują substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane, z uwzględnieniem ich stosowania w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń oraz prowadzą ich odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie. Sprawozdanie za rok poprzedni składa się do 28 lutego (np. sprawozdanie za rok 2015 należy złożyć do 28 lutego 2016 roku), w formie dokumentu elektronicznego, bezpośrednio połączonych z bazą danych, prowadzoną przez IChP. Zasady prowadzenia bazy zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Przed złożeniem pierwszego sprawozdania wymagana będzie rejestracja w bazie danych.
Jakie dane wykazujemy przy rejestracji i zgłoszeniu do BDS?
W sprawozdaniu do BDS wykazujemy  rodzaj substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych, nazwy chemiczne i handlowe oraz ilość tych substancji:
zakupionych , pozyskanych nieodpłatnie lub sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- odzyskanych i zregenerowanych  we własnym zakresie,
- wstępnie oczyszczonych we własnym zakresie w ramach recyklingu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- zastosowanych w poszczególnych sektorach z podaniem rodzaju zastosowania,
 -poddanych zniszczeniu we własnym zakresie,
- zmagazynowanych na dzień 1 stycznia i 31 grudnia roku, którego dotyczy sprawozdanie,
- utraconych w trakcie roku, którego dotyczy sprawozdanie – z wyodrębnieniem ilości substancji kontrolowanych, nowych substancji i fluorowanych gazów cieplarnianych utraconych wskutek wycieku i z innych przyczyn.
Kary administracyjne
 
Uwaga na kary !!! Nowa ustawa wprowadza szereg kar administracyjnych, zarówno dla operatorów, jak i przedsiębiorców Kary zaczynają obowiązywać po wejściu w życie tych wymogów ustawy.
Kary (w zakresie dotyczącym branży chłodniczej) wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
 
Kary w wymiarze od 600 do 3000 zł mogą zostać wymierzone m.in. za:
nieprzekazanie sprawozdania w terminie;
niesporządzenie Kart Urządzeń w terminie;
wprowadzanie danych do Kart Urządzeń przez osoby nie mające odpowiednich uprawnień.
 
Kary w wymiarze od 4000 do 10 000 zł mogą zostać wymierzone m.in. za:
niezapewnienie sprawdzenia urządzeń i instalacji pod względem wycieków;
niewprowadzenie uzgodnień dotyczących odzysku;
dopuszczenie do prac personelu bez odpowiedniego certyfikatu;
prowadzenie działalności bez certyfikatu dla przedsiębiorców.
 
Przy ustalaniu wysokości kar uwzględnia się rodzaj i zakres naruszenia, jego wpływ na środowisko, dotychczasową działalność oraz skutki naruszenia. Jeśli z okoliczności i dowodów wynika, że naruszeniu nie można było zapobiec, postępowanie zostaje umorzone.
 

Usługi świadczy www.EKOBROKER.pl

tel. 502-032-782

biuro@ekobroker.pl

Informacje  zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, porady, nie są opinią prawną. Materiały zamieszczone są w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, za braki, nieścisłości, pomyłki w zamieszczonych materiałach.

OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI DLA FIRM

Gospodarka odpadami w firmie.  www.omegaplus.home.pl/gospodarkaodpadami/
Karta informacyjna przedsięwzięcia. www.omegaplus.home.pl/karta_informacyjna_przedsiewziecia/
Pozwolenia na emisje.  www.omegaplus.home.pl/pozwolenienaemisje/